Lịch sử tâm lý học

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: Phạm Minh Hạc, Giá: 150,000đ

Lịch sử tâm lý học

  • 1 customer review

Tác giả-tác phẩm-học thuyết bao gồm 3 phần và 10 chương

- Tâm lý học là bộ phận của Văn hóa, văn minh nhân loại

- Tâm lý học qua các thế kỷ: Tác giả và tác phẩm

- Các trường phái, các học thuyết tâm lý học